Werkgevers krijgen betaalde transitievergoeding terug

23 aug 2018

Werkgevers moeten dan wel zelf actie ondernemen. Een begin juli 2018 aangenomen wetsvoorstel biedt werkgevers de mogelijkheid om een betaalde transitievergoeding bij een ontslag wegens langdurige ziekte of langdurige arbeidsongeschiktheid (2 jaar) terug te vragen bij UWV.

WWZ en transitievergoeding

Sinds 1 januari 2015 hebben werkgevers en werknemers bij ontslag te maken met de wettelijke transitievergoeding. Grofgezegd moet de werkgever die het initiatief tot het ontslag heeft genomen deze transitievergoeding betalen, als het dienstverband tenminste 2 jaar heeft geduurd.

De reden van het ontslag is in principe niet relevant voor de verplichting tot betaling van de transitievergoeding. Alleen bij zogenaamd ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer kan de werkgever onder zijn verplichting uitkomen. Dat betekent dus ook dat, indien de werkgever het dienstverband met een langdurig arbeidsongeschikte of zieke werknemer beeindigt, hij ook de transitievergoeding moet betalen.

Dat laatste werd, vooral door werkgevers, als onrechtvaardig ervaren. Bij langdurige ziekte moeten zij immers ook al 2 jaar het loon doorbetalen. Verder komen reintegratiekosten voor zijn rekening. De wetgever heeft besloten werkgevers tegemoet te komen.

De nieuwe wet

Het aangenomen wetsvoorstel Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte werknemers opent de mogelijkheid met een formulier bij UWV de betaalde transitievergoeding terug te vragen. Het maakt niet uit of het ontslag via UWV, de kantonrechter of via een vaststellingsovereenkomst is tot stand gekomen. Wel moet het ontslag tot stand zijn gekomen wegens langdurige ziekte.

De vergoedingsregeling kent een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. De ingangsdatum is nog niet vastgesteld. Volgens de laatste berichten zou dit 1 april 2020 zijn. Dit betekent dat vanaf 1 juli 2015 betaalde transitievergoedingen voor compensatie in aanmerking komen. Maar ook dat werkgevers nog tot vermoedelijk 1 april 2020 moeten wachten, voordat ze een compensatieverzoek kunnen indienen bij UWV.

Tot slot nog dit; de vergoedingsregeling kent een aantal beperkingen op de hoogte van de compensatie. Deze zal niet hoger kunnen zijn de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben op het moment dat de periode van verplichte loondoorbetaling eindigt (2 jaar). Verder is het betaalde brutoloon tijdens ziekte (exclusief werkgeverslasten) de bovengrens voor de compensatie. Tot slot telt een eventuele periode van verlengde loondoorbetalingsplicht (vanwege een opgelegde loonsanctie) niet meegenomen bij de berekening van de hoogte van de compensatie.

Advies voor werkgevers

Heeft u na 1 juli 2015 een werknemer ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en een transitievergoeding betaald? Vraag dan compensatie aan bij UWV zodra dat kan. Wilt u hieraan door ons herinnerd worden, meld u dan nu aan.

[thrive_link color=’green’ link=’aanmelden-herinnering-compensatie-transitievergoeding/’ target=’_self’ size=’big’ align=’aligncenter’]Graag, herinner mij er op tijd aan geld terug te vragen[/thrive_link]

Wilt u overgaan tot ontslag van een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, wacht dan niet te lang, zodat u maximaal gecompenseerd kunt worden voor de door u te betalen transitievergoeding.