Wet Aanpak Schijnconstructies: Loon verrekenen en inhouden

26 jan 2016

Vanaf 1 januari 2016 geldt voor de werkgever de verplichting (Wet Aanpak Schijnconstructies) de bedragen waaruit het loon is samengesteld en hetgeen daarop wordt ingehouden te specificeren op de loonstrook. Verder geldt de verplichting om (tenminste het netto equivalent van het bruto) minimumloon giraal te betalen. De achterliggende gedachte van deze wetgeving is dat de werknemer te allen tijde het wettelijk minimumloon vrijelijk moet kunnen besteden.

Verrekenen en inhouden
De mogelijkheid van verrekening en inhouding op het loon zijn verder door de wetgever beperkt. Deze mogen namelijk niet voorzover de werknemer daarmee onder zijn minimumloon uitkomt. Bij een verrekening gaat het dan om een schuld van de werknemer aan de werkgever (bijvoorbeeld een boete), bij een inhouding gaat het om een deel van het loon dat niet aan de werknemer wordt betaald, maar aan een derde, jegens wie de werknemer een schuld heeft (bijvoorbeeld huisvestingskosten). Voor verrekening is geen instemming van de werknemer nodig, voor een inhouding wel (schriftelijke volmacht).

Uitzonderingen
Welke vorderingen mogen worden verrekend staat limitatief in de wet opgesomd. Het is zaak daarbij in het oog te houden dat deze opsomming alleen ziet op verrekeningen gedurende de loop van het dienstverband. Bij het einde van het dienstverband mogen andere vorderingen dus wel verrekend worden. Bij de inhoudingen geldt verder als uitzondering dat gelden voor pensioen- en spaarregelingen wel mogen worden ingehouden tot onder de minimumloon ondergrens.
Het verbod om vorderingen te verrekenen met of bedragen in te houden op het wettelijk minimumloon strekt zich niet uit de wettelijke minimumvakantiebijslag. Ook geldt het niet voor al betaalde voorschotten op het loon, mits zowel de vooruitbetaling als de latere verrekening vooraf schriftelijk zijn overeengekomen en het voorschot giraal is betaald, zodat duidelijk is wat het bedrag van het voorschot is.

Sanctie
Op overtreding van de besproken regels door de werkgever staat een sanctie. De werkgever kan namelijk een bestuurlijke boete worden opgelegd door de Inspectie SZW. Ook krijgt de werknemer een civielrechtelijke loonvordering jegens zijn werkgever.

Automatische incasso
Het blijft mogelijk dat de werknemer de werkgever een automatische incasso geeft voor de afschrijving bijvoorbeeld huisvestingskosten van zijn bankrekening. De werkgever zal dan wel eerst minimaal (het netto equivalent van het bruto) minimumloon op de bankrekening van de werknemer moeten overmaken. Niettemin kunnen werknemers op deze manier benadeeld worden (te hoge huren). De nieuwe wet kan dat niet voorkomen.