Verwijtbaar handelen
Home 9 Verwijtbaar handelen
Als je je (ernstig) verwijtbaar hebt gedragen kan dat een reden voor ontslag zijn.

Wanneer kan een werknemer ontslagen worden op grond van verwijtbaar handelen (of nalaten)?

De wet omschrijft de ontslaggrond zo (artikel 7: 669 lid 3 sub e BW):

“verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren”

De omschrijving lijkt heel mooi en helder, maar is praktisch lastig om mee te werken. Vele soorten gedrag zijn in principe aan te merken als verwijtbaar. Te denken valt aan te laat op het werk komen, het uit de school klappen van bedrijfsgeheimen, alcoholmisbruik en het pesten van collega’s. Ook het niet meewerken aan reintegratie bij ziekte kan verwijtbaar handelen of nalaten opleveren. Het werk is wat dat betreft het echte leven, geregeld gebeuren er dingen, die min of meer niet door de beugel kunnen. Echter een werkgever die meteen roept dat van hem niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren, vindt toch vaak de rechter niet aan zijn kant. Ontslag is en blijft een laatste redmiddel. Met de term “in redelijkheid” bedoelt de wet dat wel een afweging moet worden gemaakt tussen het gedrag of nalaten aan de ene kant en zwaarte van het middel van ontslag aan de andere kant. Het ontslag heeft immers ernstige gevolgen voor de werknemer.

De omstandigheden van het geval en ontslag wegens verwijtbaar handelen

De rechter heeft een grote mate van vrijheid om te beoordelen of een bepaald verwijtbaar gedrag binnen de redelijke ontslaggrond valt of niet. Soms is de grens met een ontslag op staande voet situatie een hele dunne. De volgende vragen geven een beeld van de omstandigheden, die de rechter bij zijn oordeel zal meenemen. Let op: het gaat er niet om dat alle vragen met ja of nee moeten worden beantwoord, of dat er geen andere vragen zouden kunnen zijn.

  • Is er sprake van een strafbaar feit (diefstal, verduistering, bedreiging)?
  • Heeft de werknemer in strijd gehandeld met schriftelijke voorschriften of aantoonbare instructies van de werkgever?
  • Zo ja, worden deze voorschriften door de werkgever strikt gevolgd of worden bepaalde gedragingen oogluikend toegestaan?
  • Is de werknemer al eens eerder gewaarschuwd dat dit gedrag onacceptabel is en is daarbij aangegeven dat bij een volgende soortgelijke gedraging ontslag (op staande voet) zal volgen?
  • Kan de werkgever aannemelijk maken dat andere werknemers die zich aan dezelfde gedragingen schuldig hebben gemaakt, ook ontslagen zijn?
  • Vervult de werknemer een vertrouwens- of voorbeeldfunctie waardoor de gedraging hem extra kan worden aangerekend?
  • Is er duidelijk sprake van een eenmalige misstap van een verder goed functionerende werknemer?
  • Kan de werknemer verzachtende omstandigheden aanvoeren waardoor ontslag mogelijk een te zware sanctie zou zijn?

Ontslagvergoeding

Verwijtbaar handelen of nalaten als ontslaggrond betekent nog niet dat je als werknemer dan geen recht hebt op een ontslagvergoeding.