Personeelsdossier
Home 9 Disfunc­tioneren 9 Personeelsdossier

Werkgevers zijn verplicht bepaalde informatie over hun werknemers in het personeelsdossier te hebben. Andere gegevens mag de werkgever in het personeelsdossier bewaren. Van toepassing is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, sinds 25 mei 2018).

Sommige gegevens mag een werkgever niet bewaren (bijvoorbeeld medische gegevens). De gedachte is dat dergelijke gegevens te privacygevoelig zijn en/of het doel van het personeelsdossier voorbijschieten. Het mag dus alleen om gegevens gaan, die de werkgever nodig heeft om wettelijke verplichtingen na te komen, of die echt belangrijk zijn, relevant zijn voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

In het personeelsdossier mag de werkgever onder meer het volgende opnemen:

  • de arbeidsovereenkomst en eventuele bijlagen
  • een kopie van een identiteitsbewijs van de werknemer
  • het burgerservicenummer van de werknemer
  • verzuimfrequentie (wanneer en hoe lang is de werknemer ziek)
  • salarisgegevens
  • informatie over promotie en/of demotie
  • eventuele klachten en waarschuwingen
  • gespreksverslagen
  • beoordelings- en functioneringsverslagen
  • eventuele werkaantekeningen van een leidinggevende

Verder is de werkgever verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die in het personeelsdossier zitten, moet hij zorgdragen voor een passende beveiliging en zijn werknemers informeren over persoonsgegevens, die hij van zijn werknemers verwerkt.

Inzage- en correctierecht personeelsdossier werknemer

Als werknemer heb je een inzage- en een correctierecht ten aanzien van jouw personeelsdossier. Je mag de informatie dus inzien en verwijderingen of aanpassingen verlangen van je werkgever. Het inzagerecht gaat echter weer niet zover dat je ook aantekeningen en notities mag inzien, die alleen bedoeld zijn voor intern overleg of beraad.

Bewaartermijn personeelsdossier

Er is niet een specifieke bewaartermijn van toepassing vanuit de AVG die betrekking heeft op persoonsgegevens in een personeelsdossier. In beginsel bepaalt de werkgever dus zelf hoe lang hij bepaalde persoonsgegevens bewaart. Steeds zal gekeken moeten worden naar het doel van het verzamelen van de gegevens. In het algemeen mag de werkgever niet langer bewaren, dan strikt noodzakelijk is.