FAQ / Veelgestelde vragen

 

Mijn vraag staat er niet tussen?

Dan kun je ons blog bekijken of een e-book bij ons downloaden. Voor individuele juridische hulp kun je bij ons terecht, zodra een van de ontslagsituaties zich voordoet. Het is belangrijk om op dat moment echt in actie te komen. Voor die tijd zou je prima uit de voeten moeten kunnen met het e-book “Help mijn werkgever wil mij ontslaan!”

Wat is ontslag via een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst wordt ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd. In deze overeenkomst spreken jouw werkgever en jij af dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden eindigt en onder welke voorwaarden dat gebeurt. Het is een ontslag met wederzijds goedvinden en het resultaat van onderhandeling. Onderdelen van de vaststellingsovereenkomst zijn bijvoorbeeld de einddatum van het dienstverband en of je een ontslagvergoeding meekrijgt. Ga zorgvuldig met het aanbod vaststellingsovereenkomst om en laat je op tijd adviseren.

Wat is ontslag via een ontslagprocedure bij UWV?

Jouw werkgever vraagt toestemming tot ontslag om bedrijfseconomische redenen bij het UWV aan. Dit kan bijvoorbeeld vanwege een slechte financiële situatie. De hele procedure duurt 6 a 8 weken. Daarna moet je werkgever jouw arbeidsovereenkomst nog opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn. UWV kan de toestemming ook weigeren. Jij wordt automatisch op de hoogte gebracht van het begin van de procedure door UWV. Je hebt de mogelijkheid om bezwaar (verweer) te maken. Dat is het moment om in actie te komen. Lees de informatie die UWV je opstuurt zorgvuldig door en laat je zonodig en op tijd adviseren.

Wat is ontslag via een ontbindingsprocedure bij de Kantonrechter?

Jouw werkgever vraagt de kantonrechter om jouw arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit kan bijvoorbeeld wegens een verstoorde arbeidsverhouding. De hele procedure duurt een week of 6. De Kantonrechter kan het verzoek inwilligen en jou al dan niet een ontslagvergoeding toekennen. Ook kan de Kantonrechter het verzoek afwijzen. Je wordt door de Kantonrechter op de hoogte gebracht van het begin en het verloop van de procedure. Je hebt de mogelijkheid om verweer te voeren. Dat moet je altijd doen. Laat je tijdig (uiterlijk meteen na ontvangst van de brief van de rechtbank) juridisch adviseren en bijstaan.

Wat is ontslag ontslag op staande voet?

Je werkgever heeft je op staande voet ontslagen. Juridisch mag dit alleen, als sprake is van een dringende reden, die jouw werkgever je ook nog eens onverwijld heeft medegedeeld. Een dringende reden is pas aan de orde bij ernstig verwijtbaar gedrag. Aangezien de gevolgen voor jou groot zijn (stopzetting loondoorbetaling, geen uitkering, schadevergoeding), is het belangrijk onmiddellijk in actie te komen en het ontslag aan te vechten.

Kan ik zinvol verzet aantekenen tegen een proeftijdontslag?

Meestal is dat niet zinvol, ervan uitgaande dat sprake is van een rechtsgeldige proeftijd. De proeftijd moet schriftelijk met je zijn overeengekomen en mag maximaal 2 maanden duren (1 maand bij bepaalde tijd arbeidsovereenkomsten korter dan 2 jaar). Het proeftijdontslag is weer wel aan te vechten in het geval van misbruik van recht door jouw werkgever. Dan moet je denken aan (bewijsbare!) situaties van discriminatie bijvoorbeeld. Ga eerst na of hiervan sprake is.

Mag mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds worden opgezegd?

Dat mag niet, tenzij dat schriftelijk is overeengekomen. Vaak staat daarom in het bepaalde tijd arbeidscontract dat het contract tussentijds kan worden opgezegd. Check in je arbeidscontract of dit het geval is, of dat in de cao een tussentijds opzegbeding is opgenomen.

Wat zijn bedrijfseconomische redenen als ontslaggrond?

Er is sprake van bedrijfseconomische redenen wanneer de (financiële) resultaten achterblijven, het bedrijf wordt gereorganiseerd of bedrijfsactiviteiten worden opgeheven. Maar ook een verhuizing kan zo’n reden zijn. Een ontslag op deze grond (jouw functie zou komen te vervallen) is aan veel regels gebonden. Laat bij twijfel de bedrijfseconomische grond beoordelen en zorg dat je goed advies krijgt!

Wat is disfunctioneren als ontslaggrond?

Jouw werkgever neemt het standpunt in dat je disfunctioneert. Of dit standpunt jouw ontslag kan rechtvaardigen hangt af van de voorgeschiedenis. Jouw werkgever moet een dossier hebben opgebouwd. Daarin moeten verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken zitten en moet uit blijken dat je voldoende de kans hebt gehad je te verbeteren. In de praktijk schort het nogal eens aan die dossieropbouw. Laat bij twijfel de ontslaggrond beoordelen en zorg dat je goed advies krijgt!

Wat is een verstoorde arbeidsverhouding als ontslaggrond?

Jouw werkgever neemt het standpunt in dat je disfunctioneert. Of dit standpunt jouw ontslag kan rechtvaardigen hangt af van de voorgeschiedenis. Jouw werkgever moet een dossier hebben opgebouwd. Daarin moeten verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken zitten en moet uit blijken dat je voldoende de kans hebt gehad je te verbeteren. In de praktijk schort het nogal eens aan die dossieropbouw. Laat bij twijfel de ontslaggrond beoordelen en zorg dat je goed advies krijgt!

Wat is langdurige arbeidsongeschiktheid als ontslaggrond?

Hierbij moet je denken aan de situatie dat je als werknemer 2 jaar ziek bent geweest en re-integratie bij jouw werkgever niet mogelijk is, niet in je eigen, niet in een aangepaste en niet in een passende functie. Jouw werkgever zal dit moeten aantonen in een ontslagprocedure. Zolang jouw werkgever jouw loon moet doorbetalen tijdens ziekte mag je niet instemmen met je ontslag (vaststellingsovereenkomst).

Mag mijn werkgever mijn arbeidsovereenkomst opzeggen tijdens/ wegens ... ?

1. Tijdens de eerste 2 jaren van ziekte/arbeidsongeschiktheid;
2. Tijdens zwangerschap;
3. Tijdens bevallingsverlof en de periode tot en met 6 weken daarna;
4. Tijdens militaire dienst of vervangende dienst;
5. Zolang de werknemer lid is van de ondernemingsraad of aangesloten commissie of raad;
6. Wegens lidmaatschap van een vakbond;
7. Wegens het opnemen van ouderschapsverlof;
8. Wegens overgang van een onderneming;
9. Wegens het niet willen werken op zondag?

Nee, dat mag je werkgever niet. Je kunt dan de vernietiging van de opzegging inroepen. Uitzondering is een rechtsgeldig proeftijdontslag of rechtsgelding ontslag op staande voet. Genoemde zogenaamde opzegverboden zijn dan niet van toepassing.

Belangrijkste uitzonderingen hierop zijn:
Als de werkgever opzegt wegens de beëindiging van de activiteiten van zijn onderneming of deel van zijn onderneming (waarbinnen jij werkzaam bent), dan gelden de opzegverboden niet (dat weer met uitzondering van de situatie dat je zwangerschaps-, of bevallingsverlof geniet).

Het opzegverbod tijdens ziekte geldt niet, indien je ziek bent geworden, nadat je werkgever de ontslagprocedure bij UWV is begonnen, of jij onvoldoende voldoet aan jouw reintegratieverplichtingen.

Ben ik gebonden aan een Sociaal Plan?

Dat ligt eraan. Als het om jouw ontslagvergoeding gaat ben je gebonden aan het Sociaal Plan, tenzij dat evident onbillijk voor je uitpakt. Tenminste, als het Sociaal Plan is overeengekomen met representatieve vakbonden. Ga na of dit laatste het geval is.

Op welke ontslagvergoeding heb ik recht?

De hoogte van je uiteindelijke ontslagvergoeding is niet een vooraf vaststaand feit. Er moet meestal over onderhandeld, of voor geprocedeerd worden. Laat je adviseren, dat loont de moeite. En volg ondertussen het blog op deze website.

Hoe lang bedraagt de werkgeversopzegtermijn?

Hangt van de duur van je dienstverband af. De door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn bedraagt bij een arbeidsovereenkomst met een duur van:
korter dan 5 jaar: 1 maand
5 jaar of langer, maar korter dan 10 jaar: 2 maanden
10 jaar of langer, maar korter dan 15 jaar: 3 maanden
15 jaar of langer: 4 maanden

Als je werkgever vooraf toestemming van UWV heeft ontvangen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, dan mag hij de opzegtermijn met 1 maand verkorten, met dien verstande dat de resterende duur van de termijn tenminste 1 maand bedraagt.

De opzegtermijn voor de werkgever kan bij CAO worden verkort en schriftelijk (bijvoorbeeld in een CAO of arbeidscontract) worden verlengd. Check altijd je arbeidsovereenkomst en je cao.

Hoe lang bedraagt de werknemersopzegtermijn?

Die bedraagt 1 maand, tenzij schriftelijk een langere opzegtermijn voor jou als werknemer is overeengekomen. In dat geval stelt de wet als voorwaarde dat de verlenging niet langer dan 6 maanden is en voor jouw werkgever een dubbel zo lange opzegtermijn is overeengekomen. Check dus je arbeidsovereenkomst en cao!

Wanneer gaat mijn WW-uitkering in?

De uitkering gaat op zijn vroegst in op het moment dat je werkloos wordt. Verder moet de fictieve opzegtermijn moet zijn verstreken. De fictieve opzegtermijn is gelijk aan de duur van de werkgeversopzegtermijn tussen het moment van opzeggen, uitspraak tot ontbinding of ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst en de dag waartegen kan worden opgezegd. Let op: dit is de basis. De Werkloosheidswet kent meer voorwaarden en valkuilen. Check de website van UWV.

Hoe lang heb ik recht op een WW-uitkering?

Een WW-uitkering duurt minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden. Je krijgt een WW-uitkering van 3 maanden als je aan de wekeneis voldoet. Deze uitkering wordt verlengd als je ook aan de jareneis voldoet. Hoelang je een WW-uitkering krijgt, hangt af van jouw arbeidsverleden. Houd er rekening mee dat je uitkering kan aflopen vóórdat je een nieuwe baan vindt. Meer informatie: Check de website van UWV.

Hoe hoog bedraagt mijn WW-uitkering?

De hoogte van een WW-uitkering bedraagt de eerste 2 maanden van jouw werkloosheid 75% van het laatstverdiende dagloon en daarna 70% (tot aan het maximumdagloon). Meer informatie: Check de website van UWV. Daarbij neemt UWV het in het laatste jaar door jou gemiddeld verdiende loon als uitgangspunt. Check de website van UWV.

Mag mijn werkgever mij zomaar op non-actief stellen?

Nee, dat mag niet. Maar je hebt, hoe vreemd dat misschien ook klinkt, recht op arbeid. Dat betekent dat je werkgever alleen bij gegronde redenen ertoe mag overgaan om je het werken te verbieden. Je werkgever zal het besluit tot non actiefstelling schriftelijk aan je moeten bevestigen of mededelen. Ook zal hij zijn besluit in deze brief moeten motiveren. Je hebt de juridische mogelijkheid een op non-actiefstelling bij de rechter aan te vechten. Vraag om te beginnen altijd om een schriftelijke bevestiging van jouw op non-actiefstelling.


Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:
 • € 1,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-

 

wie betaalt dit?
Ik ben werkgever en zoek juridische begeleiding

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin