Ontslag wegens arbeids­ongeschiktheid na twee jaar ziekte
Home 9 Arbeids­ongeschiktheid 9 Ontslag wegens arbeids­ongeschiktheid na twee jaar ziekte

Na twee jaar kan de werkgever UWV vragen om toestemming van beeindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege ziekte. UWV zal de toestemming verlenen als komt vast te staan dat de werknemer de zieke werknemer zijn eigen werk (de bedongen arbeid), in eventueel aangepaste vorm, niet zal kunnen hervatten binnen 26 weken. Verder geldt ook bij deze ontslaggrond de herplaatsingsinspanningsverplichting van de werkgever. Duidelijk moet in de procedure dus ook worden dat de werknemer niet in passend werk aan de gang kan bij zijn werkgever, eventueel na enige scholing.

De genoemde termijn van twee jaar ziekte kan tussentijds worden onderbroken met een herstelperiode. Als de herstelperiode langer dan 4 weken is geweest, gaat een nieuwe termijn van twee jaar in met ingang van de tweede ziekmelding.

Transitievergoeding bij ontslag wegens arbeidsongeschiktheid

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt, na verkregen toestemming van UWV op grond van arbeidsgeschiktheid langer dan twee jaar, dan heeft de zieke werknemer gewoon recht op de transitievergoeding.

Tegenwoordig is het uitgangspunt dat arbeidsovereenkomsten van langdurig arbeidsongeschikte werknemers, die niet meer bij hun werkgever werken (slapende dienstverbanden), moeten worden beëindigd, waarbij de werknemer de transitievergoeding meekrijgt. Werknemers kunnen in zo’n geval de transitievergoeding claimen, zelfs als de werkgever geen aanstalten maakt de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Loondoorbetaling eindigt na twee jaar ziekte

Na twee jaar ziekte stopt de verplichting van de werkgever om het loon door te betalen (minimaal 70% van het laatstverdiende loon). De zieke werknemer kan dan een WIA-uitkering vragen, of, als hij die niet krijgt, een WW-uitkering.

Bij de WIA beoordeling kijkt UWV of de werkgever voldoende heeft gedaan aan de reintegratie van de zieke werknemer over de afgelopen twee jaar. Als dat niet het geval is, legt UWV een loonsanctie op. Dat betekent dat de werkgever het loon een jaar langer moet doorbetalen. Gedurende dat jaar geldt dan ook het opzegverbod tijdens ziekte, zodat de werknemer in het derde ziektejaar in de regel niet ontslag magen worden.