Recht op transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 (Wet Werk en Zekerheid, WWZ) hebben werknemers bij onvrijwillig ontslag recht op een transitievergoeding. Het maakt niet uit of de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd (na verkregen toestemming van UWV), de Kantonrechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden, of deze van rechtswege is geëindigd. Wel moet de werkgever bij opzegging of ontbinding de procedure bij UWV of Kantonrechter op of na 1 juli 2015 zijn begonnen. Ook bij een ziekte van 2 jaar of langer hebben werknemers recht op een transitievergoeding.

De transitievergoeding heeft de ontslagvergoeding / ontbindingsvergoeding (kantonrechtersformule) en de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag vervangen. De werkgever moet de transitievergoeding betalen, ongeacht de reden van het ontslag. Ook in het geval van bedrijfseconomische redenen, bijvoorbeeld, heeft de werknemer recht op de transitievergoeding. Overigens heeft de werknemer weer geen recht op een transitievergoeding in geval van ernstig handelen of nalaten van zijn kant.

Hoogte van de transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding is wettelijk bepaald. Over de totale duur van het (eventueel samengetelde) dienstverband bedraagt  de transitievergoeding per periode van 6 maanden 1/6 van het loon per maand. Tot 1 januari 2020 (de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans) geldt nog de regel dat, na 10 jaar arbeidsduur, 1/4 van het maandloon wordt meegewogen. Ook 50-plussers kunnen tot die datum in een gunstiger regeling vallen.

Daarnaast heeft de wetgever de transitievergoeding gemaximeerd tot € 81.000 bruto (vanaf 1 januari 2020), of een jaarsalaris als dat meer is. Bij de bepaling van het loon gaat het om het vaste en variabele loon. Zo mag je een dertiende maand, bonus, of overwerkvergoeding meetellen. Hoe dat precies werkt kun je lezen op deze pagina of in dit ministeriële besluit  en uitwerking in deze regeling.

Transitiekosten en inzetbaarheidskosten van de transitievergoeding af

Dit soort kosten mogen in mindering worden gebracht op de te betalen transitievergoeding. Transitiekosten zijn kosten, die de werkgever maakt om de werknemer te begeleiden van werk naar werk (bijvoorbeeld outplacement). Inzetbaarheidskosten zijn kosten, die los staan van het einde van de arbeidsovereenkomst en zijn gericht op versterking van de bredere inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt. De werkgever moet de gespecificeerde kosten wel vooraf met de werknemer bespreken. Ook moet de werknemer (of Cao-partij, of ondernemingsraad) schriftelijk hebben ingestemd met het in mindering brengen van deze kosten op de transitievergoeding. Opleidingen, die de werknemer in de loop van zijn dienstverband volgt op kosten van zijn werkgever, kunnen veelal niet aangemerkt worden als inzetbaarheidskosten. Dat komt omdat deze vaak gericht zijn op de eigen functie of een andere functie binnen de eigen organisatie van de werkgever.

Geen transitievergoeding: Jongere werknemers, oudere werknemers en werkgevers in financiële problemen

Een werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen bij ontslag van een “bijbaantje” (maximaal 12 uur per week). Dat wordt pas anders na de achttiende verjaardag. Op zijn vroegst komt de transitievergoeding in aanmerking op het moment dat de werknemer 20 jaar wordt. Er moet dan wel een voortdurend dienstverband zijn geweest vanaf zijn achttiende verjaardag.

Werknemers, die de AOW-leeftijd bereiken, of een andere leeftijd waarop een recht op pensioen ontstaat, hebben geen recht op een transitievergoeding.

Werkgevers die failliet zijn verklaard, in surséance van betaling verkeren, of op wie een schuldsaneringsregeling van toepassing is, zijn geen transitievergoeding verschuldigd. Kleine werkgevers (tot 25 werknemers) mogen tot 1 januari 2020 de maanden die gelegen zijn voor 1 mei 2013 buiten beschouwing laten bij de berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst. Werkgevers die op korte termijn niet in staat zijn de transitievergoeding in zijn geheel te betalen, mogen dat gespreid doen.

Afwijking bij CAO is mogelijk

Van de hele regeling over de transitievergoeding kan bij CAO worden afgeweken. Wel moeten cao-partijen een gelijkwaardige voorziening overeenkomen.

Transitievergoeding en eerder afgesproken ontslagvergoeding?

De transitievergoeding vloeit voort uit de wet en geldt vanaf 1 juli 2015. In principe komt deze dus bovenop een andere, al gemaakte afspraak over een ontslagvergoeding. Het is daarom voor werkgevers raadzaam die afspraken zo te formuleren dat een eventueel verschuldigde transitievergoeding in mindering wordt gebracht op ontslagvergoedingen uit hoofde van een collectieve of individuele afspraak.

Vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding

De transitievergoeding is niet (automatisch) verschuldigd bij ontslag met wederzijds goedvinden, via een vaststellingsovereenkomst. Bij deze manier van beëindiging van de arbeidsovereenkomst geldt contractsvrijheid. In het overgrote deel van de gevallen zal een werknemer niet een vaststellingsovereenkomst willen tekenen, waarin geen transitievergoeding (of hogere vergoeding) is opgenomen.

TIPS

 • In het geval van “ernstig verwijtbaar handelen of nalaten” kan de werkgever bovenop de transitievergoeding een billijke vergoeding aan je verschuldigd zijn.
 • Kom je er met je werkgever niet uit, reageert of betaalt hij niet op tijd, dan zul je snel actie moeten ondernemen in verband met de wettelijke vervaltermijnen.
 • Neem contact op als je vragen hebt over dit onderwerp.
Ik wil contact

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:
 • € 1,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-

 

Ik ben werkgever en zoek juridische begeleiding

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin