Algemene voorwaarden

Wat kunt u van ONTSLAGVERGOEDING.NL verwachten?

Beoordeling en advies

  • Uw werkgever biedt u een beëindigingovereenkomst of vaststellingsovereenkomst aan.
  • Uw ontslag is aangevraagd bij het UWV WERKbedrijf en u wilt dit aanvechten.
  • Uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst laten ontbinden door de kantonrechter.
  • U bent op staande voet ontslagen.
  • Uw werkgever heeft uw arbeidsovereenkomst opgezegd, maar u vindt dat onterecht, of u vindt dat u recht heeft op een (hogere) ontslagvergoeding.

ONTSLAGVERGOEDING.NL analyseert en beoordeelt de door u aangeleverde stukken en adviseert u over uw rechten en de mogelijke vervolgstappen.

Onderhandelen bij ontslag met vaststellingsovereenkomst
Na overleg met u zal ONTSLAGVERGOEDING.NL, zo nodig, namens u in contact treden met uw werkgever. Vervolgens sturen wij uw werkgever een brief waarin wij uw standpunt verdedigen of we stellen een tegenvoorstel op. Er zijn meerdere rondes mogelijk. Als een akkoord is bereikt, beoordelen we nog eenmaal of de vaststellingsovereenkomst op basis van de nieuwe afspraken volledig is.

Onderhandelen bij ontslag op staande voet
Na overleg met u zal ONTSLAGVERGOEDING.NL, zo nodig, namens u in contact treden met uw werkgever. Vervolgens sturen wij uw werkgever een brief waarin wij uw standpunt verdedigen of we stellen een tegenvoorstel op. Er zijn meerdere rondes mogelijk.

UWV Bezwaar 1e ronde
De ontslagprocedure bij het UWV WERKbedrijf is een schriftelijke procedure. ONTSLAGVERGOEDING.NL tekent namens u bezwaar aan bij het UWV. Als het UWV over voldoende informatie beschikt, neemt zij een besluit over het wel of niet verlenen van een ontslagvergunning.

UWV Bezwaar 2e ronde
Als het UWV besluit tot een tweede schriftelijke ronde, dient ONTSLAGVERGOEDING.NL namens u een tweede bezwaarschrift in. Het UWV beoordeelt vervolgens de stukken en neemt een besluit over het wel of niet verlenen van een ontslagvergunning.

Kort geding
dagvaarding en 1 zitting
Bij ontslag op staande voet kan een kort geding worden aangespannen als uw werkgever geen gehoor geeft aan uw eis(en) en er geen minnelijke regeling getroffen kan worden. Dan stellen wij een dagvaarding op, laten die door een gerechtsdeurwaarder bij uw werkgever bezorgen en verlenen u bijstand in het kort geding bij de kantonrechter. Hierin vorderen wij loondoorbetaling en wedertewerkstelling.

Ontbindingsprocedure
verweer en 1 zitting
In de procedure bij de kantonrechter voert ONTSLAGVERGOEDING.NL namens u verweer.
Als in het kader van de gerechtelijke procedure een zitting plaatsvindt, zal ONTSLAGVERGOEDING.NL u ook daar ter zijde staan.

Bodemprocedure 1ste ronde
dagvaarding en 1 zitting
U of uw werkgever is het niet eens is met de beslissing van de rechter en start een bodemprocedure. ONTSLAGVERGOEDING.NL schrijft de dagvaarding en staat u tijdens de zitting bij.

Bodemprocedure 2e ronde
Mocht er in de bodemprocedure nog een tweede, schriftelijke, ronde nodig zijn omdat de kantonrechter hiertoe besluit, schrijft ONTSLAGVERGOEDING.NL de conclusie van repliek en staat zij u tijdens de eventuele zitting bij.

Wat verwachten wij van u

ONTSLAGVERGOEDING.NL zal u tijdig op de hoogte houden van de belangrijke ontwikkelingen

in uw dossier. Van u verwachten wij dat u alle informatie die van belang kan zijn voor een goede behandeling van uw dossier tijdig aandraagt.

Externe kosten

Deze kosten worden door ONTSLAGVERGOEDING.NL voorgeschoten en aan u doorbelast.
Externe kosten zijn kosten verbonden aan een procedure of kosten van derden. Kosten verbonden aan een procedure zijn bijvoorbeeld de kosten van de gerechtsdeurwaarder, de griffierechten of een mogelijke proceskostenveroordeling. Kosten van derden betreffen de kosten voor deskundigen, zoals experts of een vertaler, die in overleg met u zijn ingeschakeld en hun eventuele reiskosten.

Extra zittingen

Indien in de gerechtelijke procedure meer dan 1 zitting plaats vindt, zal ONTSLAGVERGOEDING.NL u een passend aanbod doen om u ook tijdens die zitting(en) bij te staan.

Hoger beroep

Indien u in hoger beroep wenst te gaan tegen een uitspraak van de rechter of uw werkgever gaat in hoger beroep, dan kan ONTSLAGVERGOEDING.NL u doorverwijzen naar ons advocatennetwerk.

Overige bepalingen

Onder ONTSLAGVERGOEDING.NL wordt verstaan de besloten vennootschap Van Wordragen Juristen B.V., gevestigd te (6673 DP) Andelst aan de Buskesdries 13b, KvK 09130429. ONTSLAGVERGOEDING.NL is (net als ARBEIDSJURISTEN NEDERLAND) een handelsnaam van Van Wordragen Juristen B.V..
Iedere aansprakelijkheid van ONTSLAGVERGOEDING.NL is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door ONTSLAGVERGOEDING.NL afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering eventueel toepasselijke eigen risico.
ONTSLAGVERGOEDING.NL behandelt alleen zaken waarop het Nederlands recht van toepassing is en waarin de Nederlandse rechter bevoegd is.
Ter bescherming van de belangen van haar klanten zal ONTSLAGVERGOEDING.NL bij een belangenconflict tussen twee klanten niet verplicht zijn advies of andere juridische bijstand te verstrekken. ONTSLAGVERGOEDING.NL zal het door u betaalde bedrag aan u terugbetalen.
Indien gedurende de behandeling blijkt dat u ONTSLAGVERGOEDING.NL bewust onjuist of onvolledig heeft geïnformeerd als gevolg waarvan het belang van ONTSLAGVERGOEDING.NL is geschaad, is ONTSLAGVERGOEDING.NL gerechtigd de dienstverlening te beëindigen. U heeft dan geen aanspraak op terugbetaling van het door u betaalde bedrag.
ONTSLAGVERGOEDING.NL is gerechtigd haar werkzaamheden te beëindigen als er, ook na herhaaldelijk bellen en corresponderen met de wederpartij, geen redelijke kans meer is het gewenste resultaat te bereiken.
Indien u tijdens de behandeling van uw juridisch probleem ONTSLAGVERGOEDING.NL verzoekt de behandeling te staken, heeft u geen aanspraak op terugbetaling van het door u betaalde bedrag.
ONTSLAGVERGOEDING.NL verwerkt uw persoonsgegevens met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679. De persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst en marketingactiviteiten van ONTSLAGVERGOEDING.NL-ondernemingen. Indien u dit niet wenst kunt u dat kenbaar maken via info@ontslagvergoeding.nl. Het Privacystatement van Ontslagvergoeding.nl maakt onlosmakelijk deel uit van deze Algemene voorwaarden.