Disfunc­tioneren
Home 9 Disfunc­tioneren

Disfunctioneren is wettelijk een zogenaamde redelijke ontslaggrond. Maar de wet verbindt wel heel strikte voorwaarden aan een ontslag op grond van disfunctioneren.

Wat is volgens de wet “disfunctioneren”

Volgens de wettelijke definitie (artikel 7: 669 lid 3 onder a BW) is er sprake van disfunctioneren, als een werknemer ongeschikt is tot het verrichten van zijn eigen werkzaamheden. De wet omschrijft het zo:

de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, anders dan ten gevolge van ziekte of gebreken van de werknemer, mits de werkgever de werknemer hiervan tijdig in kennis heeft gesteld en hem in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld zijn functioneren te verbeteren en de ongeschiktheid niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer of voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer.”

In deze definitie zijn de volgende onderdelen te benoemen, of vragen te stellen:

  1. Is de werknemer inderdaad ongeschikt tot het verrichten van zijn eigen werkzaamheden en komt dat niet door ziekte of gebreken van de werknemer?
  2. Heeft de werkgever de werknemer op tijd in kennis gesteld van zijn disfunctioneren?
  3. Heeft de werknemer genoeg gelegenheid gehad om zijn functioneren te verbeteren?
  4. Is de ongeschiktheid niet het gevolg van onvoldoende scholing aangeboden door de werkgever of zorg voor de arbeidsomstandigheden door de werkgever?

Hoe gaat een ontslag wegens disfunctioneren?

Een ontslag wegens disfunctioneren van een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan alleen plaatsvinden door een uitspraak van de kantonrechter, tenzij de werknemer met het ontslag heeft ingestemd, bijvoorbeeld via een vaststellingsovereenkomst. Uit de statistieken blijkt dat rechters ongeveer drie van de vier ontbindingsverzoeken wegens disfunctioneren afwijzen. Dat komt omdat werkgevers het disfunctioneren vaak onvoldoende kunnen onderbouwen. Het verzoek strandt dan op één van bovenstaande vragen. Daarnaast kan het zo zijn dat de kantonrechter het verzoek afwijst, omdat niet aannemelijk is geworden dat de disfunctionerende medewerker niet kan worden herplaatst in een passende functie.