Bedrijfs­economisch ontslag
Home 9 Bedrijfs­economisch ontslag

Als de aanleiding voor het ontslag is gelegen in gewijzigde bedrijfseconomische omstandigheden bij de werkgever spreken we van een bedrijfseconomisch ontslag.

Wanneer is er sprake van een bedrijfseconomisch ontslag?

Er is sprake van bedrijfseconomisch ontslag als het ontslag het gevolg is van bijvoorbeeld financiële verliezen bij de werkgever, een forse omzetdaling, het verlies van een grote klant of omzet, maar ook bij bedrijfsverhuizing of uitbesteding van werkzaamheden. Andere denkbare bedrijfseconomische omstandigheden zijn: technologische omstandigheden (bijvoorbeeld robotisering), (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging, werkvermindering of het verlies van een subsidie.

Al deze omstandigheden hebben gemeenschappelijk dat het ontslag dus niets te maken heeft met de persoon van de werknemer (bijvoorbeeld disfunctioneren).

Wat is de rol van UWV?

Werknemers kunnen niet zo maar ontslagen worden. Als werknemer en werkgever er samen niet uitkomen, dan zal de werkgever UWV vooraf om toestemming moeten vragen de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen. UWV hanteert bij deze preventieve ontslagtoets strenge regels. Weliswaar heeft de werkgever de nodige vrijheid om zelf te bepalen hoe hij zijn organisatie wil inrichten, hij zal wel aannemelijk moeten maken dat de bedrijfseconomische omstandigheden ontslag noodzakelijk maken. De werkgever zal in de procedure bij UWV veel stukken moeten overleggen, zoals jaarrekeningen, tussentijdse financiële rapportages, prognoses en orderportefeuilles. Kortom, de werkgever zal de bedrijfseconomische reden van het ontslag goed moeten onderbouwen. Ook zal UWV (en eventueel de rechter in hoger beroep) toetsen of de werkgever de juiste selectiemethode (het zogenaamde afspiegelingsbeginsel) heeft toegepast. Tot slot beoordeelt UWV of de werkgever er voldoende aan heeft gedaan om de de werknemer te herplaatsen in een andere passende functie (de zogenaamde herplaatsingsinspanning) en of er niet een zogenaamd opzegverbod van toepassing is (bijvoorbeeld de werknemer is ziek).

Welke documenten moet de werkgever in een UWV procedure overleggen?

In de tabel hieronder lees je hoe en met welke documenten de werkgever de gekozen bedrijfseconomische reden aannemelijk zal moeten maken. 

 

Bedrijfseconomische reden Toe te lichten aan de hand van de volgende documenten:
een slechte of slechter wordende financiële situatie
 • toelichting op de oorzaak en achtergrond van de slechte of slechter wordende financiële situatie
 • volledige resultatenrekening van het lopende boekjaar tot en met de datum van indiening van de ontslagaanvraag
 • de twee voorafgaande volledige jaarrekeningen
 • prognose voor de komende 26 weken bij gewijzigd en ongewijzigd beleid op het gebied van resultaat en liquiditeit
 • opgave van het totaalbedrag dat minimaal bespaard moet worden om de onderneming weer financieel gezond te maken
 • opgave van de kostenbesparende maatregelen die zijn of worden genomen
 • opgave van het bedrag aan personeelskosten dat de werkgever minimaal moet bezuinigen
 • toelichting in welke functies arbeidsplaatsen moeten vervallen en hoeveel
werkvermindering
 • toelichting op de oorzaak en achtergrond van de werkvermindering
 • volledige jaarrekening van het laatste boekjaar
 • toelichting op de ontwikkeling in de omvang van de werkzaamheden over minimaal de afgelopen 18 maanden en de personeelsopbouw in deze periode
 • een prognose voor de komende 26 weken van de omvang van de werkzaamheden
 • opgave van de activiteiten die ondernomen zijn om werkzaamheden te verkrijgen of te behouden
 • toelichting in welke functies arbeidsplaatsen moeten vervallen en hoeveel
organisatorische en/of technologische veranderingen
 • toelichting op de organisatorische en/of technologische veranderingen
 • toelichting op de gevolgen van de veranderingen voor de verschillende afdelingen, functies en arbeidsplaatsen
 • organogrammen van vóór en ná de reorganisatie met vermelding van eventuele nieuwe functies
beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten
 • toelichting op de (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging inclusief vermelding van de datum van beëindiging
 • toelichting op de bestemming van het bedrijfspand, activa, klantenbestand etc.
 • toelichting op de inspanningen gericht op de verkoop van (een deel van) de onderneming/activiteiten
 bedrijfsverhuizing
 • reden voor de bedrijfsverhuizing, verwachte datum inclusief vermelding van oude en nieuwe adres
 • antwoord op de vraag of alle werknemers aanbod hebben gehad om op nieuwe locatie verder te werken inclusief vermelding van de reactie van elke werknemer
vervallen van loonkostensubsidie
 • toelichting op het soort loonkostensubsidie en de reden dat deze subsidie vervalt
 • omvang van de totale loonkostensubsidie en vermelding van de datum waarop deze vervalt
 • toelichting op de inspanningen die gedaan zijn om de subsidie te behouden
 • toelichting waarom van werkgever niet gevergd kan worden de loonkosten uit andere financiële middelen te financieren
 • toelichting in welke functies arbeidsplaatsen moeten vervallen en hoeveel