Opzeg­verboden

Is sprake van een wettelijk opzegverbod, dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. in zo’n geval heeft het ook geen zin om als werkgever bij UWV toestemming voor het ontslag aan te vragen, omdat UWV de aanvraag zonder meer zal afwijzen.

De bekendste bijzondere opzegverboden zijn:

  • het opzegverbod tijdens ziekte
  • het opzegverbod tijdens zwangerschap, bevallingsverlof en tot zes weken na dit verlof
  • het opzegverbod van een (kandidaat-)lid van de ondernemingsraad

Andere minder bekende opzegverboden zijn: het opzegverbod tijdens militaire dienstplicht, het opzegverbod wegens het lidmaatschap van een vakbond en het opzegverbod wegens de omstandigheid dat een werknemer (ouderschaps-, zorg-, of adoptie)verlof wil opnemen. Tot slot zijn er ook nog een aantal opzegverboden die betrekking hebben op discriminatie (geslacht, chronische ziekte etc.)

Uitzonderingen op het opzegverbod

De aanwezigheid van een opzegverbod betekent dus dat de werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer niet mag opzeggen. Maar op deze algemene regel gelden weer een aantal uitzonderingen. De meest bekende is die van een algehele bedrijfssluiting. In zo’n geval geldt onder meer het opzegverbod tijdens ziekte niet. Ook geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet, als de werknemer ziek pas is geworden, nadat UWV het verzoek om toestemming tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft ontvangen.

Overigens zal UWV een verzoek om toestemming van de werkgever wel in behandeling nemen, als de werknemer al ziek is en de werkgever kan aantonen, met een verklaring van de bedrijfsarts erbij, dat hij binnen vier weken, te rekenen vanaf het moment dat UWV de ontslagvergunning verleent, hersteld zal zijn.