Deeltijdontslag

De arbeidsovereenkomst is ondeelbaar. De toestemming van UWV voor opzegging van een arbeidsovereenkomst (of de ontbinding daarvan door de kantonrechter) kan dan ook uitsluitend de gehele arbeidsovereenkomst betreffen waardoor deeltijdontslag niet mogelijk is. 

Uitzondering als deeltijdontslag echt noodzakelijk is

Onder omstandigheden kan een structurele aanpassing van de personele bezetting, anders dan door middel van volledig ontslag van een of meer bepaalde medewerkers, noodzakelijk zijn.

In dergelijke situaties zullen werkgever en werknemer uit het oogpunt van goed werkgeverschap en werknemerschap eerst in onderling overleg het eens moeten zien te worden over het aanpassen van de omvang van de arbeidsovereenkomst.

Valt die overeenstemming niet te bereiken, dan kan UWV toestemming voor het ontslag geven, als de werkgever voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het deeltijdontslag onvermijdelijk is en hij de werknemer schriftelijk heeft toegezegd een nieuwe arbeidsovereenkomst te zullen aangaan onder dezelfde voorwaarden, maar dan voor het mindere aantal uren.

Voorbeelden haalbaar deeltijdontslag

Ter verduidelijking enkele praktijkvoorbeelden van situaties waar deeltijdontslag noodzakelijk was. Een klein bedrijf dat zonwering plaatst, heeft twee monteurs in dienst. Door een halvering van de orderportefeuille zijn de montagewerkzaamheden structureel afgenomen. Aangezien het plaatsen van zware rolluiken de fysieke inzet van minimaal twee monteurs tegelijk vereist, kan het bedrijf niet volstaan met slechts 1 medewerker in dienst houden. Dan kan er immers helemaal niet meer geplaatst worden.

Een ander voorbeeld betreft een restaurant dat altijd veel klandizie heeft gehad voor zakenlunches. Door allerlei oorzaken neemt deze omzet af: bedrijven verlaten de buurt, een economische recessie speelt op etc. Er zijn op enig moment nog nauwelijks klanten en dus ook weinig omzet en inkomsten tijdens de lunch. De werkgever kan dan op bedrijfseconomische gronden besluiten de lunch als verliespost te schrappen en nog slechts in de avonduren open te blijven. Het restaurantpersoneel is echter volledig nodig om dan de minimaal vereiste bezetting te kunnen invullen, doch voor een minder aantal uren.

Kinderopvangorganisaties kunnen worden geconfronteerd met een daling van het aantal aangemelde kinderen of een daling van het aantal uren dat per kind wordt afgenomen. Daardoor vervallen bepaalde groepen/diensten op bepaalde dagen/dagdelen. Aantallen benodigde medewerkers kunnen varieren per dag(deel). Op dinsdagen is er doorgaans veel behoefte, op woensdagen weer minder. Onverkorte toepassing van het afspiegelingsbeginsel kan dan leiden tot onoverkomelijke roosterproblemen op sommige dagen/dagdelen, en daarmee mogelijk tot strijd met overheidsvoorschriften (veiligheid). Strikte afspiegeling kan tot gevolg hebben dat er op bepaalde dagen/dagdelen te weinig personeel is, terwijl juist dan de voltallige bezetting vereist is. Door deze specifieke omstandigheid kan deeltijdontslag onvermijdelijk, en daardoor toelaatbaar ]ijn. Het spreekt voor zich dat alvorens aan deeltijdontslag wordt toegekomen de werkgever eerst tracht de door toepassing van het afspiegelingsbeginsel ontstane roosterprobleem op te lossen door de werknemer aan te bieden op andere dagen of dagdelen de arbeid te laten verrichten.

Deeltijdontslag en ontslagvergoeding

Bij een deeltijdontslag heb je als werknemer in principe recht op een ontslagvergoeding. Heeft het ontslag via UWV plaatsgevonden en gaat het om een structureel urenverlies van tenminste 20%, dan heb je recht op een transitievergoeding naar rato. Vindt het deeltijdontslag via een vaststellingsovereenkomst plaats dan kan, net als altijd bij een vaststellingsovereenkomst, onderhandeld worden over de hoogte van de ontslagvergoeding.