Uitbetalen vakantie bij einde dienstverband

Vakantiedagen

Bij het einde van het dienstverband moet de werkgever de wel opgebouwde, maar niet opgenomen (niet genoten) vakantie uitbetalen aan de werknemer. De werkgever is verplicht te allen tijde een goede vakantiedagen administratie bij te houden. Als werknemer kun je je werkgever vooraf vragen om specificatie van het saldo vakantiedagen dat de werkgever aan jou moet gaan uitbetalen. Het gaat hier om de wettelijke vakantiedagen en de zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen.

Wettelijke vakantiedagen

Iedere werknemer heeft volgens de wet recht op vakantiedagen. Dit aantal wettelijke vakantiedagen is gelijk aan 4 x het aantal werkdagen per week. Iemand die 5 dagen per week werkt, heeft dus recht op 20 wettelijke vakantiedagen per jaar. Wettelijke vakantiedagen vervallen na 6 maanden, na het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd. Dat is dus altijd op 1 juli het geval voor de dagen opgebouwd in het voorgaande kalenderjaar. Uitzondering op deze regel is de situatie dat de werknemer de vakantiedagen niet heeft kunnen opnemen, omdat hij niet van zijn vakantie kon genieten. Dat doet zich vaak voor bij langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemers, die niet hebben kunnen reintegreren.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Meestal heeft de werknemer recht op meer vakantiedagen per jaar dan wettelijk als minimum is bepaald. Die dagen noemen we de bovenwettelijke vakantiedagen. De aanspraak op bovenwettelijke vakantiedagen ligt vast in de individuele arbeidsovereenkomst of cao. Voor fulltimers geldt meestal een aantal van 4 of 5 bovenwettelijke vakantiedagen. Anders dan de wettelijke vakantiedagen verjaren bovenwettelijke vakantieaanspraken pas vijf jaar, na het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd.

ATV-dagen

De werkgever hoeft bij het einde van het dienstverband geen ATV-dagen uit te betalen, ook al zijn deze niet genoten door de werknemer. Dit is dus een belangrijk verschil met het uitbetalen vakantie dagen.

Vakantiedagen administratie

Werkgevers moeten te allen tijde een deugdelijke vakantiedagen administratie bijhouden. Ze moeten bij het opnemen van vakantie de vakantiedagen altijd afboeken van de dagen die op dat moment het eerste komen te vervallen of verjaren.

Vakantiegeld (of vakantietoeslag)

Het vakantiegeld (of vakantietoeslag) betaalt de werkgever in de regel uit in de maand mei of juni. Deze wordt echter het hele jaar door opgebouwd. Het gaat om in de meeste gevallen 8% van het jaarloon. Bij een ontslag moet de werkgever het wel opgebouwde, maar niet genoten vakantiegeld per de einddatum uitbetalen.

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

  • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
  • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
  • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:’
  • € 1,-

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

  • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
  • Wanneer gaat de WW in?
  • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
  • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
  • Model protestbrief
  • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
  • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
  • € 175,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

  • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
  • Constante updates aan jou over het lopende proces
  • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
  • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
  • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
  • € 600,-

 

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin