Uitbetalen vakantie bij einde dienstver­band
Home 9 Eindafreke­ning dienstver­band 9 Uitbetalen vakantie bij einde dienstver­band

Bij het einde van het dienstverband moet de werkgever de wel opgebouwde, maar niet opgenomen (niet genoten) vakantie uitbetalen aan de werknemer. De werkgever is verplicht te allen tijde een goede vakantiedagen administratie bij te houden. Als werknemer kun je je werkgever vooraf vragen om specificatie van het saldo vakantiedagen dat de werkgever aan jou moet gaan uitbetalen. Het gaat hier om de wettelijke vakantiedagen en de zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen.

Wettelijke vakantiedagen

Iedere werknemer heeft volgens de wet recht op vakantiedagen. Dit aantal wettelijke vakantiedagen is gelijk aan 4 x het aantal werkdagen per week. Iemand die 5 dagen per week werkt, heeft dus recht op 20 wettelijke vakantiedagen per jaar. Wettelijke vakantiedagen vervallen na 6 maanden, na het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd. Dat is dus altijd op 1 juli het geval voor de dagen opgebouwd in het voorgaande kalenderjaar. Uitzondering op deze regel is de situatie dat de werknemer de vakantiedagen niet heeft kunnen opnemen, omdat hij niet van zijn vakantie kon genieten. Dat doet zich vaak voor bij langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemers, die niet hebben kunnen reintegreren.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Meestal heeft de werknemer recht op meer vakantiedagen per jaar dan wettelijk als minimum is bepaald. Die dagen noemen we de bovenwettelijke vakantiedagen. De aanspraak op bovenwettelijke vakantiedagen ligt vast in de individuele arbeidsovereenkomst of cao. Voor fulltimers geldt meestal een aantal van 4 of 5 bovenwettelijke vakantiedagen. Anders dan de wettelijke vakantiedagen verjaren bovenwettelijke vakantieaanspraken pas vijf jaar, na het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd.

ATV-dagen

De werkgever hoeft bij het einde van het dienstverband geen ATV-dagen uit te betalen, ook al zijn deze niet genoten door de werknemer. Dit is dus een belangrijk verschil met het uitbetalen vakantie dagen.

 

Vakantiedagen administratie

Werkgevers moeten te allen tijde een deugdelijke vakantiedagen administratie bijhouden. Ze moeten bij het opnemen van vakantie de vakantiedagen altijd afboeken van de dagen die op dat moment het eerste komen te vervallen of verjaren.

Vakantiegeld (of vakantietoeslag)

Vakantiegeld (of vakantietoeslag)