Het verzoek­schrift aan de Kanton­rechter
Home 9 Het verzoek­schrift aan de Kanton­rechter

Als je er met je werkgever niet uitkomt, dan kun je het geschil voorleggen aan de Rechtbank, kamer voor kantonzaken (Kantonrechter). Zo’n procedure begint (sinds de wetswijziging vanaf 1 juli 2015) in de meeste gevallen met een verzoekschrift. Ook de werkgever, die om meer in de persoon van de werkgever gelegen reden de arbeidsovereenkomst wil ontbinden, is verplicht een verzoekschriftenprocedure bij de Kantonrechter te beginnen. Hij kan daarvoor niet terecht bij UWV. Klik hier om de meest voorkomende verzoekschrift arbeidsrecht zaken, inclusief vervaltermijnen, te bekijken.

Het verzoekschrift

Hiermee begint de procedure. Het verzoekschrift is gericht aan de Kantonrechter. Dit stuk moet duidelijk de namen van beide partijen vermelden en datgene wat aan de Kantonrechter wordt verzocht duidelijk verwoorden. Verder moet het verzoek, waar nodig, worden gemotiveerd en, heel belangrijk, moet aan het verzoekschrift de relevante bewijsstukken (ook wel producties) worden gehecht. Bij die bewijsstukken kan worden gedacht aan kopieën van alle  relevante arbeidsovereenkomsten, een kopie van een recente loonstrook, relevante correspondentie en stukken uit het personeelsdossier. Ook moet het verzoekschrift Het verzoekschrift (inclusief de producties) moet in 2-voud aan de Kantonrechter worden gestuurd, voordat een eventuele vervaltermijn afloopt. Voor verschillende situaties gelden verschillende vervaltermijnen!

Vertegenwoordiging

Voor een procedure bij de Kantonrechter heb je niet een advocaat of andere juridische specialist nodig. Tenminste, dat is niet wettelijk voorgeschreven. Toch is het raadzaam hier juridische expertise in te schakelen. Voor een leek is het niet eenvoudig om processtukken te schrijven en het geheel van de procedure en alle bijbehorende regels te overzien (denk aan procedure fouten). Schakel je wel een specialist in, dan heb je een grootste kans op een goede afloop.

Griffierecht

De Rechtbank stuurt een accept giro voor de kosten van de procedure, het zogenaamde griffierecht. Dit zijn niet de kosten van jouw (eventuele) gemachtigde / advocaat / jurist, maar alleen die van de Rechtbank zelf. De kosten worden in rekening gebracht aan de verzoekende partij. De kosten zijn verschuldigd door de indiening van het verzoekschrift. Ook als de zaak voor de mondelinge behandeling wordt ingetrokken (bijvoorbeeld omdat er een minnelijke regeling is getroffen) blijven de kosten verschuldigd. Wel kan de rechter in zijn uitspraak bepalen dat de andere partij de kosten moet betalen (kostenveroordeling). Het griffierecht voor natuurlijke personen bedraagt (per 1 april 2015) € 68,–

Het verweerschrift

De griffie (medewerker van de Rechtbank) stuurt een afschrift van het verzoekschrift door naar de andere partij (verweerder). Deze verweerder wordt tot een week voor de behandeling van het verzoekschrift ter zitting van de Kantonrechter in de gelegenheid te gesteld een verweerschrift in te dienen. Maakt de verweerder daarvan gebruik (hij is dit niet verplicht), dan zal de griffier de verzoekende partij een afschrift van het verweerschrift doorsturen.

De mondelinge behandeling

Het is de bedoeling dat het verzoekschrift binnen 4 weken na ontvangst door de Kantonrechter mondeling wordt behandeld. Is er ook een verweerschrift ingediend, dan wordt het verweerschrift uiteraard ook behandeld. De griffier stuurt beide partijen een schriftelijke oproep om op de zitting te verschijnen. Het is belangrijk dat je je zaak goed voorbereid hebt. Bij de mondelinge behandeling kunnen beide partijen (of hun gemachtigden, advocaten, juristen) hun standpunten mondeling toelichten en is plaats voor discussie. Deze mondelinge behandeling wordt voorgezeten door de Kantonrechter. De griffier maakt aantekeningen.

Het komt vaak voor dat partijen tijdens de mondelinge behandeling “de gang op worden gestuurd” om kort met elkaar te overleggen of er niet toch een schikking kan worden bereikt. Soms lukt dat, soms ook niet. Komt er geen schikking dan zal de Kantonrechter een datum voor uitspraak vaststellen.

De uitspraak

De Kantonrechter doet zijn uitspraak meestal 2 a 4 weken na de mondelinge behandeling. Hij stuurt de uitspraak (beschikking) in schriftelijke vorm aan beide partijen op. Tegen de uitspraak staat onder de wetgeving vanaf 1 juli 2015 hoger beroep bij het Hof open.

Intrekken verzoekschrift

Vaak kunnen partijen hun geschil oplossen, voordat de rechter een uitspraak heeft gedaan. Is op dat moment al een verzoekschrift ingediend, dan moet het verzoek worden ingetrokken. Dat kan met een brief van partijen gericht aan de Kantonrechter.