Second opinion en Deskundigenoordeel

18 jun 2019

Vroeger werden de termen second opinion en deskundigenoordeel vaak door elkaar gebruikt. Waar de bedrijfsarts een oordeel had gegeven over de arbeidsongeschiktheid van de werknemer, kon de werkgever of de werknemer, die het daar niet mee eens was, naar UWV om een deskundigenoordeel (of destijds second opinion) aan te vragen.

Sinds 1 juli 2017 is een nieuwe mogelijkheid in de Arbowet en het Arbobesluit gecreëerd, namelijk de mogelijkheid om een oordeel te verkrijgen van een andere, tweede bedrijfsarts. Deze second opinion moet voortaan worden onderscheiden van het oordeel van UWV dat sindsdien uitsluitend de benaming deskundigenoordeel behoort te dragen.

Wie vraagt Second opinion aan?

Het recht op aanvrage van een second opinion komt uitsluitend de werknemer toe, dus niet de werkgever. Als werknemer dien je je verzoek in bij de eerste bedrijfsarts. Deze kan de aanvrage niet weigeren, tenzij er (zeer) zwaarwegende omstandigheden zijn om dat wel te doen. Anders dan bij het deskundigenoordeel over de vraag naar de geschiktheid voor het eigen werk (ziek of niet) is het bij de second opinion niet noodzakelijk dat werkgever en werknemer van mening verschillen. Het is voldoende als de werknemer twijfelt over of het niet eens is met het oordeel van de eerste bedrijfsarts.

Waarover kan een Second opinion worden gevraagd?

De tweede bedrijfsarts kan worden gevraagd een oordeel te geven over de bevindingen van de eerste bedrijfsarts, over de verzuimbegeleiding en consultatie van de bedrijfsarts met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid.

Kan er nog een Deskundigenoordeel aan UWV worden gevraagd, tijdens of na een Second opinion?

Ja, dat kan kan. Beide instrumenten kunnen naast of na elkaar worden ingezet.

Onafhankelijkheid? Voordeel? Kosten?

Anders dan een deskundigenoordeel is het verkrijgen van een second opinion voor werknemers gratis. De kosten van een deskundigenoordeel kunnen dus in voorkomende gevallen worden voorkomen door een second opinion aan te vragen. Let er op dat de eerste bedrijfsarts wettelijk verplicht is zo spoedig mogelijk een andere bedrijfsarts in te schakelen, op het moment dat je om een second opinion verzoekt. Deze tweede bedrijfsarts mag niet werkzaam zijn bij dezelfde arbodienst als de eerste bedrijfsarts.