Aanzeg­vergoeding
Home 9 Aanzeg­vergoeding

De aanzegvergoeding speelt alleen een rol bij arbeidscontracten voor bepaalde tijd. Vanaf 1 januari 2015 zijn werkgevers namelijk verplicht werknemers schriftelijk te informeren uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt:

a. over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst; en

b. bij voortzetting, over de voorwaarden waaronder hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten.

Uitzondering

Deze verplichtingen gelden weer niet, indien:

a. bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst schriftelijk is overeengekomen dat deze eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld (projecten bijvoorbeeld); of

b. de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een periode korter dan 6 maanden.

Aanzegvergoeding sanctie

De werkgever die zijn werkgever niet (aantoonbaar) schriftelijk heeft geïnformeerd over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, is aan zijn werknemer een aanzegvergoeding verschuldigd. De hoogte van de aanzegvergoeding is gelijk aan het loon over één maand (over het loonbegrip heeft de minister een nader besluit genomen). De werkgever die te laat heeft aangezegd is de aanzegvergoeding naar rato verschuldigd (bijvoorbeeld pas 1 week voor afloop van het contract aanzeggen, betekent een aanzegvergoeding van 3 weken loon). De vergoeding is niet langer verschuldigd indien de werkgever in staat van faillissement is verklaard, aan hem surséance van betaling is verleend of op hem de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is.

Vervaltermijn

Na de vervaltermijn van 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst kun je geen aanspraak meer maken op de aanzegvergoeding. Een werkgever die niet reageert of niet betaalt kan ontkomen aan zijn verplichting tot betaling van de aanzegvergoeding, als je niet op tijd een verzoekschrift bij de Kantonrechter hebt ingediend.

Stuur mij de modelbrief
dit veld niet invullen s.v.p.