Wat wordt verstaan onder de kantonrechtersformule?

14 apr 2014

De kantonrechtersformule is vastgesteld door de gezamenlijke kantonrechters in Nederland om uniformiteit te krijgen in de wijze waarop in een ontslagsituatie de ontslagvergoeding wordt vastgesteld. De uitgangspunten zijn vastgelegd in de zogenaamde “Aanbevelingen” en laten zich vertalen in een formule, die kortheidshalve kantonrechtersformule wordt genoemd.

Hoe luidt de kantonrechtersformule?

De Kantonrechtersformule luidt: A x B x C= ontslagvergoeding

A = het aantal gewogen dienstjaren; eerst wordt het aantal dienstjaren bij de werkgever afgerond op hele jaren. Vervolgens tellen de dienstjaren tot de leeftijd van 35 jaar voor ½, van 35 tot 45 jaar voor 1, van 45 tot 55 jaar voor 1½ en vanaf 55 jaar voor 2.

B = beloning; hierin worden de maandelijkse vaste bruto beloningscomponenten genomen. Behalve het vaste salaris kan gedacht worden aan structurele overwerkvergoeding, persoonlijke toeslag, of een dertiende maand. Niet vallen onder deze factor onkostenvergoedingen en variabele vergoedingen, zoals een variabele winstdeling.

C = correctiefactor; in de praktijk wordt deze factor vaak op 1 gesteld. Hoger of lager kan ook en is afhankelijk van de beoordeling van de omstandigheden van het geval. Wie treft het meeste blaam voor de ontstane ontslagsituatie de werkgever of de werknemer?

Maximum kantonrechtersformule
De ontslagvergoeding die voortvloeit uit toepassing van de kantonrechtersformule is gemaximeerd tot de redelijkerwijs te verwachten inkomstenderving tot aan de datum dat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Kantonrechtersformule en Sociaal Plan
In de situatie dat een Sociaal Plan van toepassing is, zal de Kantonrechtersformule buiten toepassing worden gelaten, tenzij dat leidt tot een evident onbillijke uitkomst. Wel zal de werkgever zo’n Sociaal Plan moeten zijn overeengekomen met (voldoende) representatieve vakorganisaties.

Kantonrechtersformule en kosten van rechtsbijstand
In de kantonrechtersformule is bewust geen plaats ingeruimd voor de werkelijke kosten van rechtsbijstand, die werkgever en werknemer hebben moeten maken. Deze blijven in een ontbindingsprocedure bij de vaststelling van de ontslagvergoeding dus uitdrukkelijk buiten beschouwing.

Waar speelt de kantonrechtersformule een rol?
De kantonrechtersformule speelt een rol bij de bepaling van een ontslagvergoeding. Dat kan zijn in het geval de werkgever of werknemer de Kantonrechter heeft verzocht de arbeidsovereenkomst wegens gewijzigde omstandigheden te ontbinden. Tenslotte vormt de toepassing van de kantonrechtersformule veelal een belangrijk punt in de onderhandelingen tussen partijen over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.