Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

16 mei 2019

Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ligt ter behandeling in de Eerste Kamer. De beoogde ingangsdatum als wet is 1 januari 2020. Hieronder tref je de belangrijkste aankomende wetswijzigingen aan voor het ontslagrecht en flexrecht.

Ontslagrecht

Cumulatiegrond

In de huidige wet (WWZ) heeft een werkgever een zogenaamde redelijke grond nodig om de arbeidsovereenkomst met een werknemer op te kunnen zeggen. Wat zo’n redelijke grond is somt de wet limitatief op. Het probleem in de praktijk is dat het ontslagdossier van de werkgever veelal niet voldoet aan de wettelijke vereisten. Het ontslag kan dan niet doorgaan. De wetgever komt de werkgever nu tegemoet door het voor een rechter toch mogelijk te maken om bij een combinatie van meerdere “onvoldragen” ontslaggronden toch tot ontslag over te gaan.

Transitievergoeding

Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (Wab) gaat uit van een recht op transitievergoeding vanaf het eerste begin van de arbeidsovereenkomst in plaats van, nu, na verloop van 2 jaar. Hier staat tegenover dat de transitievergoeding voor elk jaar dienstverband een derde van het maandsalaris zal bedragen. Dit geldt ook voor dienstjaren van een arbeidsovereenkomst na verloop van 10 jaar, die nu nog zwaarder wegen in de berekening.

Flexrecht

Verruiming ketenregeling

In de WWZ werd destijds de maximale duur van de bekende ketenregeling teruggebracht naar 2 jaar. Deze zal onder de Wab weer 3 jaar gaan bedragen. Het maximale aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd blijft 3. Onder voorwaarden kan de zogenaamde tussenpoos bij cao worden verkort van 6 maanden naar 3 maanden. De tussenpoos is de periode van niet werken, die in acht moet worden genomen om een nieuwe keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te kunnen starten.

Oproepovereenkomst

Het wetsvoorstel geeft een definitie van de oproepovereenkomst en verplicht het de werkgever om de werknemer, die een jaar op basis van zo’n oproepovereenkomst heeft gewerkt, een aanbod tot een arbeidsovereenkomst te doen.

Payrolling

Ook de payrollovereenkomst krijgt een uitdrukkelijke plaats in de Wab. In de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) wordt daarnaast opgenomen dat de payrollwerknemer recht heeft op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als werknemers van de oprdrachtgever. Ook krijgen payrollwerknemers recht op een adequate pensioenregeling.