Vervalter­mijnen in het ontslag­recht
Home 9 Vervalter­mijnen in het ontslag­recht

Of je nu recht op een aanzegvergoeding, transitievergoeding en/of een billijke vergoeding, je kunt niet achterover gaan zitten. Datzelfde geldt voor situaties als: ontslag op staande voet, opzegging in strijd met één van de opzegverboden, of een werkgever die niet de juiste opzegtermijn in acht heeft genomen. Wettelijk gelden steeds vervaltermijnen, die betekenen dat je een verzoekschrift bij de Kantonrechter moet hebben ingediend, voordat de vervaltermijn is verstreken. Doe je dat niet op tijd, dan vervalt je recht!

Je werkgever betaalt niet en reageert niet op een betalingsverzoek

Dat kan tactiek zijn. Net als jij zal je werkgever ervan op de hoogte zijn dat er een vervaltermijn bestaat. Laat jij die verlopen dan hoeft hij niet meer te betalen.

Je werkgever doet een betalingstoezegging

Neem daarmee niet zo maar genoegen. Ook hier kan sprake zijn van tactiek. Zo’n toezegging kan achteraf toch te vaag blijken, zodat die juridisch geen stand houdt.  In zo’n geval hoeft je werkgever niets (meer) te betalen.

In dit schema staat welke vervaltermijn in welke situatie van toepassing is. Onder situatie staat steeds wat je de kantonrechter vraagt. Dit verzoek moet de kantonrechter dus schriftelijk, in een verzoekschrift, hebben bereikt binnen de geldende vervaltermijn.

 

Wetsartikel Situatie Vervaltermijn Na
668 lid 3 BW Aanzegvergoeding bij niet (tijdige) mededeling over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 2 maanden De dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.
672 lid 9 BW Vergoeding bij onregelmatige opzegging (werkgever heeft te korte opzegtermijn in acht genomen) 2 maanden De dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.
677 lid 4 BW Vergoeding bij ontslag op staande voet van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die niet tussentijds kan worden opgezegd 2 maanden De dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.
677 BW Vergoeding bij ontslag op staande voet van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd met tussentijds opzegbeding 2 maanden De dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.
681 lid 1, onderdeel a en b BW Vernietiging van de opzegging, of billijke vergoeding bij opzegging wegens strijd met een opzegverbod 2 maanden De dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.
682 lid 1, 2 en 3 BW Vernietiging van de opzegging, of billijke vergoeding wegens strijd met gelijke behandelingswetgeving 2 maanden De dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.
673 BW Transitievergoeding en billijke vergoeding 3 maanden De dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.
673a BW Transitievergoeding voor werknemers ouder dan 50 jaar 3 maanden De dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.
673b BW Transitievergoeding, maar dan de gelijkwaardige voorziening in de CAO 3 maanden De dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.
673c BW Geen transitievergoeding meer verschuldigd bij faillissement of surseance van betaling, of betaling in termijnen van de transitievergoeding 3 maanden De dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.
673d BW Transitievergoeding bij kleine werkgevers en ontslag wegens financiële redenen 3 maanden De dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.
681 lid 1 onderdeel c en d, 682 lid 4 en 5 Vernietiging van de opzegging, of billijke vergoeding wegens handelen strijd met wederindiensttredingsvoorwaarde, respectievelijk ter beschikkingsstellingsvoorwaarde, herstel dienstbetrekking na ontbinding of billijke vergoeding wegens handelen in strijkd met de wederindiensttredingsvoorwaarde, respectievelijk ter beschikkingsstellingsvoorwaarde 2 maanden De dag waarop de werknemer op de hoogte is of redelijkerwijs had kunnen zijn, maar ten laatste 2 maanden na de dag waarop de termijn van 26 weken is verstreken bedoeld in die leden of onderdelen